Autores:
    Xoán Carlos Albarellos Codesido
    Benxamín Salgado Gómez


Licenza de Creative Commons


hr
logo CEOUG


    O presente traballo foi realizado durante
    unha licenza retribuída pola Consellería
    de Cultura, Educación e Ordenación
    Universitaria no curso 2012-2013


hr

cargando
 • CMI O home atópase á beira dun impresionante mar, non de auga, senón de información.
  E por eses mares de información debe aprender a navegar, a construír embarcacións cada vez máis mariñeiras e a trazar as súas cartas de navegación.
  [Antonio Rodríguez de las Heras]
  O volume de información que se recibe hoxe por diversos medios, require dotar ás persoas de elementos de análise critica, de selección de información e de utilización da mesma de forma adecuada. Isto permitirá unha auténtica valoración da información.
  Trátase, xa que logo, de conseguir cidadáns que utilicen as novas tecnoloxías, sendo coñecedores das súas implicacións sociais, culturais e das súas posibilidades,limitacións e aplicacións. Ler máis
 • CMI Unha forma de preparar aos estudantes para o futuro é implementar técnicas de "Aprendizaxe Apoiada en Internet" que utiliza con propósitos educativos a información publicada actualmente na Rede. Os estudantes teñen hoxe, como nunca antes, a posibilidade de consultar fontes primarias de información e coñecer diferentes puntos de vista sobre un mesmo feito. O alumnado debe ser quen de desenvolver satisfactoriamente procesos como:
  1. Procura e/ou filtrado de información
  2. Organización da información obtida
  3. Xeración de novos contidos
  Ler máis
 • webquest NIVEL: 5º de primaria.
  ÁREAS: Coñecemento do medio, lingua castelá, lingua galega, matemáticas e plástica.
  RECURSOS:
  • Webquest.
  • Mapas conceptuais.
  • Liñas de tempo.
  A proposta é unha aventura na web como soporte para o desenvolvemento da unidade temática "A Prehistoria". Para facérmolo ideamos unha webquest diseñada para o traballo en grupo, inclúe unha caza do tesouro para a indagación persoal. En pequeno grupo deberán asumir diferentes roles que terán encomendadas tarefas específicas a través das súas propias miniquest integradas. Ler máis
 • webquest Aconcreción da proposta ofrece dúas posibilidades, as dúas en formato de webquest. A primeira, que podería desenvolverse no espazo dunha semana, responde ao formato clásico de webquest, como complemento ao traballo de aula no tratamento dos contidos relativos á prehistoria. Os recursos son externos e polo tanto implican a necesidade de navegar por diferentes espazos web para conquerir o proceso. A segunda, máis complexa na súa estructura, está diseñada para traballar de xeito integral a unidade temática da prehistoria, coa característica de ter os recursos integrados na web. Ler máis
 • Recursos Aquí atoparás os recursos necesarios para levar a bo porto esta proposta. Recursos formativos, ligazóns a recursos e utilidaes web, documentación,... Documentación.
  Ferramentas na web:

  Text2MindMap (mapas conceptuais).
  TimeRime (liñas de tempo).
  Webquest Creator.
  Tamén podes atopar esta documentación no escritorio virtual do proxecto.
  Ler máis

Escenario

Búscase que o estudante adquira competencias que lle permitan tanto xulgar a validez, pertinencia e actualidade da información como realizar procesos de investigación sistemáticos co fin de solucionar problemas de información.

Competencias estas hoxe máis importantes que nunca debido á cantidade enorme de información á que actualmente tense acceso.
A cotidianidade no uso dos medio non pode impedirnos a análise crítica destes procesos de innovación comezados, así como dos seus efectos sociais e culturais na formación política das persoas, na conformación e transmisión de ideas e valores e no desenvolvemento de actitudes cara os demais.

Aventuras na web A Internet cobra unha especial importancia nestes procesos de cambio.
Concibimos a Internet coma un conxunto de ferramentas e de espazos nos que comunidades de seres humanos con intereses comúns interactúan e intercambian información.

Desde esta perspectiva, na rede, podemos atopar:


 • Espazos para a comunicación,
 • Espazos para a interacción e a actividade social,
 • Espazos para a información, a distribución e a procura de información en formatos dixitais,
 • Espazos para a educación e a formación.

Inicio
 

Competencia TICD

Abordar xa que logo a alfabetización audiovisual na escola é unha tarefa imprescindible
Propoñemos para isto o traballo mediante tarefas dirixidas con obxectivos concretos e cun itinerario xa marcado, estamos a falar das chamadas "aventuras na web"; neste sentido non estamos a falar de ferramentas informáticas, senón de ferramentas de traballo intelectual.A orixinalidade destas propostas (webquest, miniquest, mapas conceptuais interactivos, cazas do tesouro, aventuras interactivas, itinerarios virtuais...) consiste en combinar a aprendizaxe significativa e ou traballo por proxectos cos xogos de simulación e ou mundo dá Internet, todo isto mesturado cunha interface amigable e eficaz que posibilita deixar nas mans dous docentes ou trazado dás rotas de navegación.

As webquests foron desenvolvidas inicialmente en 1995 por Bernie Dodge, profesor de Tecnoloxía Educativa na Universidade Estatal de San Diego (EE.UU.) en colaboración con Tom March e descritas en "Some Thoughts About WebQuests". Desde entón estanse a converter nunha das principais técnicas de uso e integración de Internet na escola. En palabras dos seus deseñadores, as webquests son actividades de investigación onde a información usada polos estudantes provén, na súa maior parte, de Internet.
As webquests foron ideadas para que os estudantes saquen rendemento do tempo dirixindo os seus esforzos non uso d información, e non tanto na súa busca, e reforcen os procesos intelectuais de análise, síntese e avaliación.
Coas Webquest, póñense en práctica habilidades de investigación, lectura e discriminación de información; está elaborada ao redor dunha tarefa atractiva e posible de realizar, ten que ver con facer algo coa información.
O profesor debe crear situacións de aprendizaxe que permitan ao alumno pensar: discutir, autocorrexirse, analizar,deducir, clasificar, diferenciar, comparar, reflexionar, descubrir, anticipar, reinventar,...

O traballo do/a(s) mestre/a(s) no proxecto consiste no deseño dunha clase mediada con TICs, integrada nun contexto máis amplo como é unha unidade didáctica, cubrindo as seguintes etapas:
 • 1ª etapa: Definición do tema.
 • 2ª etapa: Busca de recursos para ser utilizados no proxecto.
 • 3ª etapa: Avaliación e análise dous recursos e integración dos mesmos no proxecto.
 • 4ª etapa: Posta en práctica.
 • 5ª etapa: Avaliación da experiencia.


OBXECTIVOS O estudante debe estar en capacidade de realizar investigacións sistemáticas e efectivas co fin de solucionar problemas de información mediante a obtención, avaliación crítica, selección, uso, xeración e comunicación de información.
 • Recoñecer a necesidade de información
 • Identificar e localizar fontes de información adecuadas
 • Saber como chegar á información dentro das fontes
 • Avaliar a calidade da información obtida
 • Organizar a Información
 • Usar a información de xeito efectivo
 • Coñecer os fundamentos de traballo con navegadores e buscadores
 • Aproveitar as posibilidades comunicativas dalgunhas ferramentas da web 2.o como xeradores de mapas conceptuais e liñas de tempo e scritorios virtuais para crear espazos de comunicación e expresión propios na rede.


CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
 • Explica nas súas propias palabras as implicaciones que ten na sociedade actual o exceso de información á que é posible acceder.
 • Elabora un texto, de mínimo 150 palabras, no que compara diferentes fontes de información, físicas e en liña, nas que se pode atopar información sobre un problema suscitado.
 • Sen axuda de referencias, nomea as ferramentas de comunicación e de información que ofrece Internet.
 • Argumenta brevemente e coas súas propias palabras, a necesidade de evaluar críticamente a información que atopa no transcurso dunha investigación.

Inicio
 

Proposta

A proposta contempla como soporte unha webquest que abordará as seguintes cuestións referenciadas a unidade temática A Prehistoria.

 

 • O Paleolítico.
 • Neolítico.
 • A Idade dos Metais.
 • O territorio de Galicia na Prehistoria.
 • Lectura, análise, comparación e interpretación de textos e imaxes.
 • Análise e interpretación de mapas históricos.
 • Elaboración de esquemas, táboas e liñas do tempo.
 • Interese por coñecer o pasado como medio para entender o presente.
 • Toma de conciencia da necesidade de conservar os restos do pasado.
 • Respecto do patrimonio histórico e artístico.
 • Curiosidade pola nosa historia

 

OBXECTIVOS:

 • Saber que a Prehistoria é o primeiro período da Historia e que se desenvolve desde a aparición dos seres humanos ata a invención da escritura.
 • Distinguir as etapas da Prehistoria (Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais) e identificar as características de cada unha delas.
 • Recoñecer as primeiras manifestacións artísticas e valorar a súa importancia.
 • Comprender as repercusións da aparición da agricultura e a gandería nas formas de vida dos grupos humanos.
 • Coñecer os principais trazos da Prehistoria do territorio de Galicia e recoñecer e valorar algúns dos seus xacementos arqueolóxicos máis importantes.
 • Comprender a medición do tempo antes e despois de Cristo.
 • Valorar o patrimonio histórico.
Inicio
 

Desenvolvemento

A concreción da proposta ofrece dúas posibilidades, as dúas en formato de webquest.
A primeira, que podería desenvolverse no espazo dunha semana, responde ao formato clásico de webquest, como complemento ao traballo de aula no tratamento dos contidos relativos á prehistoria. Os recursos son externos e polo tanto implican a necesidade de navegar por diferentes espazos web para conquerir o proceso.
A segunda, máis complexa na súa estructura, está diseñada para traballar de xeito integral a unidade temática da prehistoria, coa característica de ter os recursos integrados na web. Ademais, a metodoloxía de traballo implica distintos tratamentos dos agrupamentos, dende tarefas individuais, en pequeño grupo e mesmo en  asemblea de todo o grupo de aula.
Nesta segunda opción, os grupos pequenos asumirán diferentes roles que implicarán ámbitos de estudo diferenciados: Neolítico, Paleleolítico e a Idade dos Metais, e que terán que compartir con todos os seus compañeiros.
Outra característica relevante desta webquest é que ofrece diferentes ferramentas para a elaboración dos contidos do alumnado, como por exemplo as liñas de tempo e mapas conceptuais.

En ambalas dúas propostas de webquest o alumnado estará obrigado a manexar numerosa información. A intención didáctica é que teñan que procesar a mesma a través do análise, selección de elementos relevantes... Tendo en conta as idades ás que van destinadas é evidente que esta información está previamente seleccionada, cuestión que en dinámicas con alumnado de secundaria podería non ser así, ofrecendo a posibilidade de ter que ser eles mesmos os que a procuren

 

Inicio Webquest - 2 Webquest - 1
 

Recursos

Documentación
 • Aventuras na web. Webquest: Guía de inicio rápido Acceso á documentación
 • Webquest: materiais de formación do ITE Acceso ao índice
 • Rúbricas Acceso á plantilla

 

Ferramentas

 

Tamén podes atopar esta documentación no escritorio virtual do proxecto.

Inicio Escritorio Virtual