Autores:
    Xoán Carlos Albarellos Codesido
    Benxamín Salgado Gómez


Licenza de Creative Commons


hr
logo CEOUG


    O presente traballo foi realizado durante
    unha licenza retribuída pola Consellería
    de Cultura, Educación e Ordenación
    Universitaria no curso 2012-2013


hr

cargando
 • CMI

  “A clave da seguridade radica en entender a responsabilidade que leva consigo o uso da tecnoloxía.” Adquirir esa responsabilidade, e exercela na vida cotiá, significa madurez persoal e compromiso social. Chegar a ese compromiso precisa dun proceso educativo. Pais, nais e profesorado vémonos implicados directamente na educación de todos os elementos que se precisan.

  Non podemos negar a gran preocupación sobre os problemas de seguridade e vulneración da intimidade que os medios dixitais, e en especial internet, veñen provocando na sociedade. Ler máis
 • CMI O uso da tecnoloxía dixital implica polo tanto unha responsabilidade, un compromiso social que hai que construír, do mesmo xeito e ao mesmo tempo que calquera outra aprendizaxe, dentro do núcleo familiar e por suposto na escola. Teremos que desenvolver as competencias para:

  1. Valorar a influencia do desenvolvemento tecnolóxico nas condicións de vida e no traballo.
  2. Ser consciente da necesidade de controlar o tempo de entretemento coas tecnoloxías da información e a comunicación e di seu poder de adicción.
  3. Xestionar a identidade dixital e o grado de privacidade e de seguridade dos datos persoais e da información en internet..
  4. Coñecer e respectar os diferentes ámbitos de propiedade dos contidos dixitais. Ler máis
 • CMI NIVEL: 5º de primaria.
  ÁREAS: (Transversal), Coñecemento do medio, cidadanía, matemáticas, lingua castelá, lingua galega, plástica.
  RECURSOS:
  • Actividades multimedia e interactivas sobre a seguridade na rede
  • Enlace ao artigo do espazo web de Eduteka "Cidadanía dixital"
  Propoñemos desenvolver varias actividades prácticas que permitan crear o debate e as conclusións sobre a responsabilidade individual e colectiva na utilización da rede. É preciso ter en conta que a seguridade vai máis alá da protección de datos e documentos. Trátase de protexernos a nós mesmos. Ler máis
 • CMI

  A actividade propón cinco elementos para o tratamento da seguridade na rede tomados de diferentes achegas existentes na web 2.0:
  1. Seguridade.
  2. Vídeos.
  3. Glosario.
  4. Conclusións.
  5. Para sabernos máis.

  Ler máis
 • CMI Aquí atoparás os recursos necesarios para levar a bo porto esta proposta. Recursos formativos, ligazóns a recursos e utilidaes web, documentación,... Documentación.
  Ferramentas na web:

  Espazo web coa proposta de actividades.
  Artigo en Eduteka
  Tamén podes atopar esta documentación no escritorio virtual do proxecto.
  Ler máis

Escenario

A necesidade de actualización profesional, por parte do profesorado, e a rapidez con que as tecnoloxías propoñen novas ferramentas, sistemas e dispositivos, veu a limitar en certo modo a dispoñibilidade para ocuparse dunha parte fundamental da educación no uso destas tecnoloxías, a seguridade e a responsabilidade.

Así é frecuente a aparición nos medios de comunicación de novas relacionadas coa utilización inapropiada, e moitas veces ilegal, dos recursos da rede por parte de menores. Se ben é certo que estes casos son os menos, tamén é verdade que non deixan de ser preocupantes e que reflicten unha realidade que debemos asumir: os comportamentos no mundo virtual da rede son practicamente iguais aos que se producen a cotío na vida real, pero veñen agravados pola circunstancia da facilidade para o anonimato.

Cremos, por tanto, que a educación do cidadán dixital ten que ser parella á educación da propia persoa e ao coñecemento da utilización técnica e práctica das ferramentas e dispositivos tecnolóxicos que desenvolvamos na aula.

 

Competencia TICD

O profesorado tentará crear espazos de debate e a elaboración de conclusións a partir das actividades propostas que achegarán ao alumnado aos conceptos fundamentais no marco da seguridade na rede.

  OBXECTIVOS. A proposta pretende conquerir do alumnado:
  • Descubrir a importancia da seguridade na rede.
  • Desenvolver actitudes preventivas.
  • Conseguir hábitos de autoprotección.
  • Coñecer as normas elementais de comportamento na rede.
  • Adquirir as pautas de seguridade propias da navegación e a utilización de aparellos dixitais.


  CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
  • Valora a influencia das TIC nas condicións de vida e no traballo.
  • Utiliza métodos de control autonomamente para dosificar o tempo de utilización da tecnoloxías dixitais.
  • É quen de xestionar con seguridade os datos persoais.
  • Coñece e amosa interese pola utilización das normas de seguridade persoal na rede.
  • Valora a importancia do respecto ás demais persoas e usuarios/as da rede, nos ámbitos de intimidade e propiedade intelectual.


  Inicio
   

  Proposta

  “A medida que cada vez é maior a cantidade de información de carácter confidencial que gardamos electronicamente, debemos xerar a estratexia correspondente para protexela. Os estudantes deben aprender a protexer os datos electrónicos (por exemplo, virus, corta-lumes e almacenamento fóra de liña en disquete, CD… ). Protexer o equipo persoal non soamente indica responsabilidade de parte do usuario senón que responde á necesidade de protexer a comunidade. Por exemplo, mantendo actualizado o antivirus. Pero a seguridade vai máis alá da protección dos equipos. Inclúe protexernos a nós mesmos e a outros de influencias externas que poden causarnos danos físicos.” [Eduteka. Cidadanía dixital]

  A seguridade na rede ven, xa que logo, definida por tres elementos a considerar:

  Seguridade dos dispositivos: coñecer a marxe de vulnerabilidade que estes aparatos teñen no seu uso en conexión á rede é fundamental para elaborar os hábitos de coidado e mantemento imprescindibles. Aínda que a proliferación de dispositivos é cada vez maior as características de uso da rede son as mesmas, polo que os aspectos a desenvolver a nivel educativo non deberían de supoñer un problema.

  Seguridade dos datos: ata a expansión da internet a única preocupación dos usuarios e usuarias de equipos informáticos era a de manter unha certa seguridade no almacenamento de documentación para non perder horas de traballo e información valiosa. Agora a rede nos proporciona a posibilidade de ter esa documentación na “nube”, facilitándonos ademais o acceso sen condicionamentos relativos a dispositivos, espazos nin tempos, pero a cambio esíxenos ter que subministrar datos persoais continuamente para os rexistros nas distintas plataformas da web (nome de usuario/a, contrasinal e, demasiadas veces, outros complementarios totalmente privados). É preciso saber como facelo para non facilitar aqueles que poidan utilizarse de maneira inapropiada, pero tamén é importante salvagardar os que son precisos para identificarse posto que a súa perda ou uso descoidado poden dar pé a inxerencia de outros/as nos nosos espazos persoais.

  Seguridade persoal: é a parte máis vulnerable na etapa infantil. A inxenuidade propia da idade do noso alumnado nunha rede chea de xentes anónimas, que aínda que na súa maioría sexan usuarios e usuarias sen máis intención que a de gozar como calquera da impresionante oferta de recursos da internet, poden poñer en perigo a intimidade e no peor dos casos a saúde mental dos nenos e nenas e as súas familias. É importante crear as pautas de comportamento precisas para poder defenderse autonomamente no medio, ao igual que o facemos co medio físico no que vivimos tratando de que coñezan e entendan os perigos propios do mesmo.

 

Inicio
 

Desenvolvemento

A actividade propón cinco elementos para o tratamento da seguridade na rede tomados de diferentes achegas existentes na web 2.0:

1.Seguridade: Trata de enmarcar a cuestión, suxerindo cales son os problemas máis frecuentes que se poden producir na internet e proporciona, a través dun vídeo, 10 claves para a súa utilización dentro dos parámetros de seguridade.

2.Vídeos: Neste apartado, e tamén con apoio audiovisual, trátase de concienciar e provocar o debate no alumnado sobre tres cuestións importantes: a seguridade dos dispositivos informáticos, a seguridade persoal e o respecto aos demais e a súa intimidade.

3.Glosario: Coñecer a terminoloxía técnica dos elementos relacionados coa seguridade é parte da formación dos nosos alumnos e alumnas. Por iso propoñemos introducilos a través dun sinxelo xogo de sopa de letras para que nos posibiliten o seu tratamento na aula.

4.Conclusión: Insistindo na seguridade persoal, e para provocar a reflexión do alumnado, propoñemos un test de tres bloques que pode servir como síntese do traballado ata o momento.

5.Para sabernos máis: E como complemento a todo isto propoñemos unha actividade interactiva que, ademais de repasar todos os elementos analizados no módulo, aporta pautas e recomendacións (en positivo) de cómo mellorar os aspectos comunicativos, de traballo e mesmo de diversión na rede.

 

Inicio Actividades
 

Recursos

Documentación