Autores:
    Xoán Carlos Albarellos Codesido
    Benxamín Salgado Gómez


Licenza de Creative Commons


hr
logo CEOUG


    O presente traballo foi realizado durante
    unha licenza retribuída pola Consellería
    de Cultura, Educación e Ordenación
    Universitaria no curso 2012-2013


hr

cargando
 • Recursos “As redes informáticas ofrécennos unha perspectiva moi diferente da do ordenador solitario. En principio rachan o illamento tradicional das aulas, abríndoas ao mundo. Permiten a comunicación entre as persoas eliminando barreiras de espazo e tempo… están transformando radicalmente o que rodea ás escolas, é dicir, o mundo”. [Jordi Adell] As redes sociais son unha clara mostra das posibilidades de comunicación que internet nos ofrece e que podemos doadamente utilizar como ferramenta no desempeño da labor educativa. Pero comunicarse é moito máis que a mera transmisión de mensaxes, por iso no ensino temos o reto de construír espazos de traballo colaborativo onde a comunicación teña pleno sentido: escoitar, opinar, debater, propoñer, contrastar, crear… xuntos/as. Ler máis
 • Recursos Se valoramos a comunicación como a base do entendemento entre as persoas, a aprendizaxe a través do traballo en equipo vai provocar e potenciar a utilización de todos os seus códigos. Desenvolveremos a competencia comunicativa para que o alumnado:
  1. Utilice recursos sinxelos proporcionados polas tecnoloxías da información para comunicarse e colaborar.
  2. Participe activamente en contornas virtuais de aprendizaxe, redes sociais e espazos telecolaborativos.
  3. Contribúa á aprendizaxe mutua con ferramentas dixitais.
  4. Emprega tecnoloxías da información e a comunicación para o tratamento, deseño e creación de imaxes, e para a difusión dos traballos elaborados. Ler máis
 • Recursos NIVEL: 6º de primaria.
  ÁREAS: Coñecemento do medio, lingua castelá, lingua galega e plástica.
  RECURSOS:
  • Video-titorial Edmodo.
  • Consellos, modelos e titoriais para a elaboración de presentacións multimedia.
  Esta proposta pretende que o alumnado investigue e analice, en equipo, sobre o seu entorno para logo procesar esa información, concretala e comunicarlla a outros. O currículo recolle numerosas propostas de traballo coa intención de afondar no coñecemento do máis próximo dos nosos alumnos e alumnas e, a partir do mesmo, ampliar horizontes para ir descubrindo o mundo. Ler máis
 • Recursos Presentación multimedia A través do traballo en equipos, constituídos por alumnos/as do mesmo lugar, elaboraremos unha proposta audiovisual. A rede social Edmodo proporcionaranos o soporte para o traballo coa documentación, facilitándonos a estructuración dos contidos e a comunicación interpersoal e de grupo. Utilizando como base un modelo de presentación multimedia o alumnado daralle forma á súa propia. Dependendo da formación e competencias nas ferramentas propostas poderá modificar dito modelo para personalizalo ao seu criterio.

  Ler máis
 • Recursos Aquí atoparás os recursos necesarios para levar a bo porto esta proposta. Recursos formativos, ligazóns a recursos e utilidaes web, documentación,... Documentación.
  Ferramentas na web:

  Edmodo (rede social educativa).
  Google Drive (presentacións multimedia).
  Tamén podes atopar esta documentación no escritorio virtual do proxecto.
  Ler máis

Escenario

Temos hoxe á nosa disposición ferramentas moi útiles para este cometido que cumpren coas condicións de privacidade e seguridade que o traballo co noso alumnado require.

Faremos unha proposta concreta, tanto de metodoloxía coma de contidos, ferramentas e recursos para amosar estas posibilidades da comunicación.

Dende unha formulación sinxela das tarefas a conseguir, trataremos neste módulo de organizar ao alumnado para o traballo en equipo centrándonos nos procesos de comunicación para que o traballo colaborativo sexa operativo e satisfactorio.

 

Competencia TICD

Trátase de integrar a proposta no marco do estudo da paisaxe. Concretaremos nunha presentación multimedia o que sabemos e o que investiguemos sobre "o lugar onde vivimos". Todo isto coordinado polo profesorado e a través do traballo en equipo. Para facilitar o mesmo utilizaremos unha rede social educativa "Edmodo".

 • Tratamento da imaxe: materiais de apoio e directorio temático.
 • Redes sociais no ensino: Edmodo
 • Presentacións multimedia: Google Drive, Libre Office e Power Point
 • Outras ferramentas de apoio ao profesorado na web 2.0: escritorio virtual.


OBXECTIVOS. A proposta pretende conquerir do alumnado:
 • Avanzar no coñecemento dos códigos orais e escritos da lingua para utilizalos con soltura coa finalidade de facerse entender.
 • Comprender a importancia do traballo en equipo para a resolución de tarefas.
 • Utilizar as presentacións multimedia de xeito autónomo para comunicar ideas e proxectos.
 • Coñecer as normas básicas de utilización das redes sociais e poñelas en práctica.
 • Descubrir o potencial da comunicación en rede.


CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
 • Participa activamente nos procesos de traballo en equipo.
 • Utiliza as ferramentas de comunicación autonomamente.
 • Entende e cumpre as normas das redes sociais.
 • É quen de facer achegas persoais ao traballo.
 • Desenvolve a comunicación escrita e oral conforme ao nivel madurativo.


Inicio
 

Proposta

No terceiro ciclo de primaria incídese en aspectos máis amplos da realidade social á que pertencemos pero esquecéndonos moitas veces de cotexar esas aprendizaxes coa propia realidade do entorno do noso alumnado.

Se durante o traballo coas unidades de coñecemento do medio, correspondentes ao estudo da sociedade na que vivimos, somos capaces de inverter de novo o proceso para incidir no estudo e análise do que xa coñecemos, do que nos rodea, do noso, e amplialo con novas perspectivas estaremos proporcionando o soporte para entender mellor outras sociedades e outras culturas en base as características diferenciais destas con nós mesmos, contribuíndo sen dúbida á súa formación como cidadáns.

Esta proposta, sinxela na formulación e máis complexa no proceso, pretende que o alumnado recolla, analice, investigue… sobre o seu entorno máis próximo para logo, e mediante un traballo en equipo, sexa quen de procesar esa información para concretala e comunicarlla a outros. Utilizaremos unha rede social para desenvolver o proceso construtivo (como medio), e concretaremos os resultados nunha presentación multimedia.

O profesorado terá o cometido de coordinar o proceso, dende a organización dos equipos ata a publicación e/ou exposición dos resultados, pasando polo apoio e control do funcionamento das ferramentas propostas.

As actividades do alumnado estarán encamiñadas ao desenvolvemento de tarefas de investigación e recolleita de datos segundo os seguintes aspectos:

 

 • Localización: mapas e fotos para a situación xeográfica.
 • A paisaxe: vivenda (tipoloxía xenérica); territorio (Concello, parroquia, barrios, aldeas, urbanizacións, vila, cidade…); ecosistemas (campo, montaña, mar, cidade, mixto…).
 • Oficios: bases económicas da zona (profesións habituais, industria, comercio, emigración e inmigración…).
 • Produtos: propios, do campo, do mar… da industria, da artesanía.
 • Historia: datos históricos máis relevantes. Patrimonio etnográfico. Monumentos, edificios artísticos… Museos e exposicións. Persoeiros importantes (históricos e actuais).
 • Tradición: festas e celebracións tradicionais. Cando e porqué se celebran.
 • Xogos: xogos típicos da zona (dos nosos pais e avós), xogos actuais. Deportes e outras diversións.
 • Comunidade: Casa do Concello (se é o caso). Outros espazos de encontro e relación social (casa da cultura, bibliotecas, espazos deportivos, áreas recreativas, centros educativos e a nosa escola...

 

Inicio
 

Desenvolvemento

Propoñemos traballar con “Edmodo” polas posibilidades comunicativas e organizativas que nos ofrece. O profesorado terá que crear un curso (grupo) co seu alumnado para poder desenvolver as propostas que facemos neste módulo (isto require que o alumnado se rexistre tamén no grupo creado). O profesorado que descoñeza a ferramenta pode descubrila no vídeo-titorial que aportamos nos recursos ou na numerosa documentación que existe na rede sobre a mesma.

Para a elaboración de presentacións multimedia temos varias posibilidades. Se o noso centro dispón das “Google Apps educativas” podemos traballar directamente coa ferramenta de presentacións de Google Drive, ideal para o traballo en equipo. De non ser así, propoñemos como alternativa traballar con “Impress” (de Libre Office).

Propoñemos tamén nos recursos, para o profesorado, a presentación “Para facelo sinxelo”, co fin de que poida preparar os conceptos máis importantes que logo deberán traballar os alumnos/as. Esta pode ser completada con achegas do propio profesorado (presentámola en tres formatos, para non ter problema con ningunha ferramenta, “pptx”, “odp” e a propia de “Google Drive”.

 

Inicio Secuencia
 

Recursos

Documentación

Consellos para crear unha presentación multimedia. Acceso á plantilla

Como manexar "Impress". Acceso á plantilla

Modelo de presentación sobre a localidade. Acceso á plantilla

Modelo de presentación sobre a localidade (para descargar... formato odp). Acceso á plantilla

Información dos concellos de Galicia. Acceso á plantilla

 

Ferramentas

 

Tamén podes atopar esta documentación no escritorio virtual do proxecto.

Inicio Escritorio Virtual