Autores:
    Xoán Carlos Albarellos Codesido
    Benxamín Salgado Gómez


Licenza de Creative Commons


hr
logo CEOUG


    O presente traballo foi realizado durante
    unha licenza retribuída pola Consellería
    de Cultura, Educación e Ordenación
    Universitaria no curso 2012-2013


hr

cargando
 • CMI “A innovación tecnolóxica en materia de TIC permitiu a creación de novos espazos comunicativos e expresivos que abren a posibilidade de desenvolver innovadoras experiencias de aprendizaxe, permitindo a realización de diferentes actividades nunca imaxinables ata fai pouco tempo.”. [Carlos Ferro e outros. EUTEC Nº 29] Da pasividade á creatividade, do consumo á elaboración, de espectadores a creadores… ese é o reto. Ata non fai moito, a rede estaba formada por elementos estáticos, como un xornal ou unha revista. O usuario/a non tiña máis posibilidade que utilizar aquela información (normalmente textual) para procesala e interpretala... Ler máis
 • CMI A expresión é unha das últimas consecuencias dos procesos de aprendizaxe. Ser quen de producir mensaxes, ideas, propostas... é o resultado do coñecemento, do saber. Procuraremos logo que o noso alumnado:
  1. Utilice a lingua eficazmente na actividade escolar para buscar, recoller e procesar información.
  2. Manexe basicamente as tecnoloxías da información e a comunicación e as bibliotecas para obter información e modelos para a composición escrita.
  3. Escoite e comprenda mensaxes orais de progresiva complexidade, como explicacións, interaccións orais ou gravacións en soporte audiovisual e informático para extraer información global e algunha específica.
  4. Explore recursos dixitais para a desenvolver traballos creativos. Ler máis
 • CMI NIVEL: 6º de primaria.
  ÁREAS: Coñecemento do medio, matemáticas, lingua castelá, lingua galega.
  RECURSOS:
  • Aventura interactiva.
  • Folla de ruta para o profesorado.
  Situámonos nas unidades temáticas de xeografía para sexto de primaria. Propoñemos, como complemento dos procesos didácticos deseñados nas mesmas, un xogo interactivo que permitirá desenvolver os obxectivos propostos de traballo en equipo e tratamento da información para finalmente provocar a elaboración creativa de novas propostas expresivas por parte do alumnado. Ler máis
 • CMI A actividade comeza nun espazo web onde o alumnado pode ler o inicio do conto. No mesmo proponse a organización de catro equipos e establécense as pautas para desenvolver a viaxe virtual polo mundo adiante. O profesorado terá que determinar os criterios para organizalos. Unha vez establecidos os equipos, e tendo clara a finalidade da actividade, iniciamos a aventura. O profesorado dispón dunha folla de ruta con todos os datos de destino, probas e solución ás mesmas, así como o texto do conto, para poder desenvolver o seu papel de apoio en todo o proceso.

  Ler máis
 • CMI Aquí atoparás os recursos necesarios para levar a bo porto esta proposta. Recursos formativos, ligazóns a recursos e utilidaes web, documentación,... Documentación.
  Ferramentas na web:

  Google Maps.
  Google Earth.
  World Wonders Project.
  Tamén podes atopar esta documentación no escritorio virtual do proxecto.
  Ler máis

Escenario

Hoxe, a web 2.0 dou un cambio moi significativo no xeito de interactuar coa información e mesmo coas ferramentas coas que está tratada, tanto que está a mudar cantidade de hábitos e xeitos de vivir, de comunicarse e mesmo de aprender.

Polo tanto a escola ten que formar parte dese mundo. A escola precisa ser 2.0.

Para iso precisamos dun cambio metodolóxico que á súa vez implique un cambio de roles nos protagonistas da aprendizaxe.
Propoñemos neste módulo unha experiencia de traballo colaborativo, onde o profesorado ten un papel dinamizador, de acompañamento e apoio, mentres que o alumnado convértese en total protagonista da aprendizaxe, procurando finalmente ese paso de receptor a emisor, de alumno/a pasivo/a a persoa creadora.

 

Competencia TICD

Unha viaxe virtual, sobre unha actividade interactiva con mapas, vídeos, fotografías, museos, webs informativas... tentarán aportar un modelo de traballo colaborativo para progresar no procesamento da información, na solución de problemas e finalmente na creación de novas propostas.

 • Ferramentas utilizadas na actividade: Google Maps e Google Earth
 • A Web 2.0 como fonte de información e recursos
 • Outras ferramentas de apoio ao profesorado na web 2.0: escritorio virtual.


OBXECTIVOS. A proposta pretende conquerir do alumnado:
 • Procurar e adquirir pautas de traballo en equipo.
 • Desenvolver procesos de traballo colaborador.
 • Avanzar nas técnicas de procesamento e manexo da información.
 • Utilizar a rede como fonte de recursos para a aprendizaxe e como base de novas creacións persoais.
 • Ser quen de propor novas accións e materiais didácticos utilizando ferramentas.


CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
 • É quen de organizar materiais e recursos nos procesos de traballo en equipo.
 • Aporta elementos ao traballo segundo as súas aptitudes e respecta e apoia as dos seus compañeiros/as.
 • Ten soltura e autonomía no manexo da información e das ferramentas dixitais nas actividades desenvoltas.
 • Xera ideas, materiais e recursos, sendo activo/a nos procesos propostos.


Inicio
 

Proposta

A partires dun conto, no que un neno narra a historia do seu tataravó, mariño que percorreu o mundo e que deixou recollido nun caderno anotacións interesantes de distintos lugares, invítase ao alumnado a organizarse en catro equipos para a través da resolución de diferentes probas e tarefas chegar a un punto final, o tesouro que o tataravó tiña anotado no seu caderno.

Unha vez resolta a aventura interactiva, trátase de motivar ao alumnado a crear novas situacións semellantes, pero sen o condicionamento das ferramentas dixitais. Consistiría en elaborar fichas informativas (en papel ou nun procesador de textos), con referencias e enlaces da rede, sobre temáticas do seu interese, para logo propoñer aos compañeiros e compañeiras probas a resolver sobre as mesmas.

Así estaremos provocando outros novos procesos de aprendizaxe que ao mesmo tempo resulten motivadores para a expresión persoal, baseados nos seus propios gustos e inquedanzas, pero que incidan ademais na propia dinámica e actividade da aula, e todo elo no contexto do tratamento da información dixital.

 

Inicio
 

Desenvolvemento

O punto de partida é común para todos os equipos, a Praza do Obradoiro (Santiago de Compostela). Aquí ofrécense distintas actividades para a iniciación e afianzamento do control das coordenadas terrestres, que serán de utilidade en boa parte da ruta dos grupos participantes. A resolución da primeira proba (denominada “Misión” no proxecto) levará a cada equipo a un porto mariñeiro de Galicia, xa diferentes en cada caso e sobre os mapas das ferramentas comentadas (Google Maps e Google Earth).

Todos os equipos terán que desenvolver seis misións en seis lugares do mundo para logo rematar no tesouro final (no xogo aparecerán os enlaces ás fichas para ver a información, a misión a resolver e os destinos posteriores). Deses seis lugares o terceiro e o sexto son coincidentes, é dicir, os catro equipos atoparanse no camiño. Nestes dous puntos trátase de realizar na aula unha posta en común, en asemblea colectiva, da viaxe (ata ese momento) de cada grupo e resolver outra misión entre todos e todas.

Chegados ao final, no sétimo destino da viaxe, atoparemos o tesouro. Este proporcionaranos información sobre o mesmo que pode ser de utilidade para abrir novas vías de traballo, pero o máis importante é que nos leva ao remate do conto, onde o neno narrador daranos pautas novamente para o lanzamento da seguinte actividade, que como queda comentado no apartado anterior de “Proposta”, consiste na creación por parte dos equipos de propostas orixinais de investigación e resolución de problemas baseadas en intereses particulares.

Actividade final: investigamos, aprendemos e expresamos

Unha vez rematada a aventura, e logo de reflexionar sobre ela na aula, o profesorado, aproveitando o lanzamento que se fai dende o remate do conto logo de atopar o tesouro, procurará desenvolver a actividade que se propón.

Consiste na creación por parte do alumnado, nos mesmos equipos ou conformando outros novos, dunha proposta de “misións” propias, segundo as preferencias temáticas do seu interese.

Propoñemos un modelo de ficha para traballar esta actividade, tendo en conta que pode ser adaptada ou mesmo podemos facer outra, segundo precisemos. Como xa temos comentado é máis doado facelo sobre un procesador de textos, para facilitar a cuestión dos enlaces a internet, pero ben podería ser desenvolta completamente en papel.

No apartado de recursos o profesorado ten á súa disposición un documento coa guía completa da actividade, na que se inclúen consellos para o manexo da mesma e o modelo de ficha de traballo para a actividade final.

Inicio O meu tesouro
 

Recursos

Documentación

Guía completa da actividade (pdf) Acceso á plantilla

Folla de ruta (para o profesorado) Acceso á plantilla

 

Ferramentas

 

Tamén podes atopar esta documentación no escritorio virtual do proxecto.

Inicio Escritorio Virtual