Autores:
    Xoán Carlos Albarellos Codesido
    Benxamín Salgado Gómez


Licenza de Creative Commons


hr
logo CEOUG


    O presente traballo foi realizado durante
    unha licenza retribuída pola Consellería
    de Cultura, Educación e Ordenación
    Universitaria no curso 2012-2013


hr

cargando
 • CMI A imaxe é hoxe o xeito superior de comunicación. Contrariamente ao que pasou coa escritura e o libro, que non conseguiron substituír a linguaxe, hoxe estamos ante unha técnica que tende a xeneralizar a súa supremacía… pasaremos tal vez dunha cultura da palabra á cultura da imaxe sen pasar pola etapa intermedia da escritura e o libro. [C. Freintet] A representación da realidade e do pensamento en imaxes estivo sempre presente na sociedade humana. Dende a pintura prehistórica ata os recursos dixitais, pasando por todo tipo de expresións artísticas e documentais o ser humano utilizou todos os recursos ao seu alcance para expresarse e comunicarse co apoio da imaxe. Ler máis
 • CMI Entendida como a capacidade dun individuo para interpretar e analizar dende a reflexión crítica as imaxes e as mensaxes audiovisuais e para expresarse cunha mínima correción no ámbito comunicativo. (Joan Ferrés Prats) O alumnado precisa ser competente para:
  1. Coñecer algunhas das posibilidades dos medios audiovisuais e as TIC nos que interveñen a imaxe e o son, e utilizalos como recursos para a observación, a procura de información e a elaboración de producións propias.
  2. Analizar e valorar a intención comunicativa das imaxes nos medios e tecnoloxías da información e comunicación.
  3. Comprender informacións audiovisuais procedentes de diferentes soportes establecendo relacións entre elas (identificación, clasificación, comparación). Ler máis
 • CMI NIVEL: 6º de primaria.
  ÁREAS: Coñecemento do medio, lingua castelá, lingua galega e plástica.
  RECURSOS:
  • Modelo de análise da imaxe.
  • Galerías de imaxes.
  • Wikis.
  A proposta consiste nun proxecto interdisciplinar composto de 6 actividades entorno a pintura surrealista, partindo de Dalí e rematando no autor galego Eugenio Granell. Pensada para desenvolver a partir dos contidos relacionados coa Idade Contemporánea pero abarcando unha boa parte das áreas do currículo. Unha oportunidade de traballo coas imaxes que nos permitirá "mirar doutro xeito". Ler máis
 • CMI De Dalí ao cómic. Secuencia de seis actividades enmarcadas na pintura surrealista de Dalí. 1. Iniciación á lectura de imaxes.
  2. Contextualización. “Surrealistas, os pintores dos soños”.
  3. Creacción. “Xogamos cos soños”.
  4. Análisis. “O soño de Dalí”.
  5. Investigación. “Dalí e as súas circunstancias”.
  6. Comunicación. “Outros xeitos de contar historias coa imaxe. O cómic". Ler máis
 • CMI Aquí atoparás os recursos necesarios para levar a bo porto esta proposta. Recursos formativos, ligazóns a recursos e utilidaes web, documentación,... Documentación.
  Ferramentas na web:

  Wikispaces (para crear unha wiki).
  Picasa (galerías de imaxes).
  Toondoo (cómic en liña).
  Tamén podes atopar esta documentación no
  escritorio virtual do proxecto.
  Ler máis

Escenario

Hoxe en día, máis que nunca, é imposible subtraerse á influencia da imaxe, e hoxe en día, máis que nunca, temos os medios para deixar de ser elementos pasivos e puros receptores de mensaxes visuais e poder participar da creación activa e doada de elementos expresivos baseados na imaxe.

A escola non pode desaproveitar a oportunidade que os medios e recursos actuais lle ofrecen para abordar xa o tratamento da imaxe en todas as súas dimensións.

Neste módulo preténdese potencialo dende distintos enfoques cara a crear canles de reflexión, reinterpretación e expresión do noso alumnado a través de actividades creativas baseadas na imaxe, contextualizadas en distintas propostas vinculadas ao currículo do terceiro ciclo de primaria.

 

Competencia TICD

O traballo do/a(s) mestre/a(s) no proxecto consiste no desenvolvemento dunha unidade didáctica con propostas concretas de análise da imaxe integradas nun proceso de estudo e investigación sobre unha temática concreta vinculada á historia contemporánea. Para elo disporá de recursos do tipo:

 • Lectura de imaxe: materiais de apoio e directorio temático.
 • Fundamentación e tratamento na aula.
 • Ferramentas da web 2.0: escritorio virtual.


OBXECTIVOS. A proposta pretende conquerir do alumnado:
 • Decatarse e reflexionar sobre a importancia da imaxe na nosa sociedade.
 • Adquirir os conceptos básicos da lectura de imaxes.
 • Indagar nas posibilidades da imaxe como elemento de representación e comunicación.
 • Utilizar a imaxe para expresar ideas e sentimentos.
 • Iniciarse e/ou perfeccionar as técnicas de traballo co cómic como recurso de expresión a través das imaxes.


CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
 • Recoñece os elementos fundamentais que compoñen a imaxe.
 • Extrae datos obxectivos das imaxes e elabora conclusións.
 • É quen de expresar as sensacións que lle produce unha imaxe.
 • Produce imaxes de xeito creativo.
 • Elabora a representación dunha mensaxe de xeito gráfico.


Inicio
 

Proposta

A obra do pintor Salvador Dalí ábrenos a porta ao estudo dunha época especialmente interesante da nosa historia contemporánea. A través da mesma realizaremos un percorrido polo seu pensamento e xeito de interpretar en imaxes as ideas e a vida. Daranos pé a indagar na súa historia, na da sociedade na que viviu, nos territorios e países polos que se moveu, podendo afondar en aspectos máis xerais da época (xeito de vida, pensamento, economía, xeografía...), sobre as tendencias artísticas do momento e os artistas máis representativos. E posibilitará a investigación sobre outros acontecementos, situacións, personaxes e curiosidades relacionadas coa pintura ou a imaxe como elementos motivadores e obxectos de aprendizaxe para conseguir os obxectivos curriculares propios das áreas de traballo como os trazados no escenario para desenvolver as competencias dixitais relacionadas coa lectura de imaxes.


A proposta contempla recursos para o profesorado cos seguintes elementos:

 

 • Sobre Dalí:
 • Características da súa obra.
 • O seu pensamento.
 • A corrente surrealista.
 • Artistas surrealistas galegos (Granell)
 • Ademais de pintor: escultura, logotipos, cine...

 • Contextualización histórica:
 • Paises importantes na vida do artista.
 • O século XX.
 • Feitos máis relevantes da época fora de España.
 • Feitos máis relevantes en España e en Galicia.

 • As actividades do alumnado estarán encamiñadas ao desenvolvemento de tarefas segundo os seguintes aspectos:

  Dimensión creativa:
 • Expresión dos soños e fantasías a través da imaxe. (fotografía/pintura)
 • Simbolizar unha idea (logotipo).
 • Contar unha historia (cómic)..

 • Dimensión analítica:
 • Lectura de imaxes

 • Dimensión investigadora:
 • Resolver procesos de investigación sobre os personaxes propostos, sobre a época e os lugares nos que viviron.

 

Inicio
 

Desenvolvemento

As actividades propostas seguen unha secuencia lóxica, partindo dunha actividade de iniciación onde sentamos as bases do traballo coa lectura de imaxes, e pasando por diferentes propostas, tanto metodolóxicas como organizativas, para investigar, debater, crear e analizar o mundo de Dalí, a súa época, autores representativos en Galicia e outros xeitos de expresión e comunicación a través da imaxe. Pretende ser unha proposta aberta e flexible que lle permita ao profesorado, a partir da mesma, facer as súas propias adaptacións e achegas.

 

Inicio Secuencia
 

Recursos

Documentación
 • Ficha para o rexistro na análise de imaxes. Acceso á documentación

A importancia da lectura da imaxe. Acceso á plantilla

Cómic 2.0. Acceso á plantilla

Para lermos cómic. Acceso á plantilla

 

Ferramentas

 

Tamén podes atopar esta documentación no escritorio virtual do proxecto.

Inicio Escritorio Virtual